Rettigheder og pligter. Ordenes armod i en overflod­s-kultur

– 30. maj 1998

Af KLAVS BIRKHOLM

1.

Meget er blevet skrevet, endnu mere sagt, om “ret­tig­heder og pligter” de seneste 10-15 år. Så er det gået som så ofte før: Det synes, som om denne sti er blevet flad­trådt i den of­fentlige samtale om velfærds­samfun­dets indre vanskelig­heder.

Da Ejvind Larsen og dagbladet Information i be­gyndelsen af 80’erne for alvor satte balancen mellem rettigheder og pligter på dagsordenen, befandt vi os endnu i køl­vandet på 70’ernes populistiske (folkelige) og på mange måder berettigede oprør mod den socialdemo­kratiske formynder­stat. Som fire unge socialdemokra­ter for et par år siden påpegede i en øjeåbnende debat­bog[1], er det helt karakterist­iske for efterkrigsepo­kens socialdemokrati­ske projekt, at det ikke længere bygger på princippet om “hjælp til selv­hjælp”, men tværtimod på tiltro til staten som garant for fortsat voksende materiel tryg­hed. Dermed brød efterkrigsepo­kens nye ledergeneration i Socialdemokratiet (og dets allierede partier i regeringssamarbejde) med en vision, der havde været bærende i folkestyrets ungdom. Arbej­derbevæ­gelsen og de øvrige befolk­nings­grupper behøvede ikke længere nogen form for (selv)orga­nisering som redskab for at tilkæmpe sig værdighed og frihed. Man kunne roligt overlade ansvaret, både for sig selv og for hinanden, til det offentlige og dets dygtige eks­perter. Borgerne blev forvandlet til rettig­hedshavere: ret til en bolig med mindst ét værelse per familiemed­lem, ret til daginstitu­tionsplads for alle børn, ret til uddannelsesstøtte, ret til offentligt finansierede orlovsperioder, ret til fjernsyn i alle hjem, o.s.v.

På den baggrund var det velgørende, at Ejvind Larsen igen og igen fremhævede den dobbelte binding i arbejderbevægelsens allerførste slagord: Ingen rettig­heder uden pligter! Ingen pligter uden rettigheder! “Ansvarssamfundet” hed den nye vision. “Vil vi have ansvaret tilbage!” “Vi vil ikke have det godt, vi vil være gode!”

 Til en vis grad lykkedes det på det tidspunkt at fremkalde en debat om velfærdsstatens grundlag. Poul Nyrup Rasmussen, dengang cheføkonom i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kaldte Ejvind Larsen “mit livs fremkalder­vædske”. I både Socialdemo­kratiet og Det radikale Venstre indledtes en selvransa­gelse, der stadig pågår. Men desværre er kritikken af det politiske formynderi blevet mere og mere udtyndet i takt med, at kritikkens repræ­sentanter er kommet til magt og embede. Karen Jespersens socialpolitiske initiativer er et godt eksempel – her forbindes velklingende formu­leringer om “balance mellem pligter og rettigheder” med en ganske uændret videreførelse af efterkrigsepokens statslige formynderi.

Det er det, jeg mener med, at stien efterhånden synes fladtrådt.

2.

Samtidig har vi i en række andre lande været vidner til ganske til­svarende debat­ter – bl.a. i det nu hedengang­ne Sovjetunionen, i det gen­forenede Tyskland, i USA og ikke mindst i Storbri­tanni­en. At portrættere alle disse strømninger og deres indre modsætninger falder uden for rammerne her, hvor opgaven vistnok er langt større: at sætte det globale spørgsmål om menneskerettigheder og “menne­skepligter” under debat!

Måske en rigelig stor mundfuld, men alligevel nødvendig. Tydeligere og tydeligere må vi nemlig kon­statere, at talen om menneskerettigheder og handlen i menneskerettighedernes navn bærer præg af skavanker, der ikke er ganske ulig rettighedstænkningen i det socialt-liberale velfærds­projekt. Sjældent eller aldrig handler det om at bringe “hjælp til selv­hjælp”. Når regnskabet gøres op og alle faktorer tælles med, hand­ler det stort set altid om at bringe folk og lande ind under et eller andet økonomisk eller politisk formyn­deri.

Særlig tydeligt er det måske blevet i forbindelse med de “humanitære interventioner”, som militære en­he-der under FN’s auspicier har forestået rundt omkring i verden – noget der som bekendt har antaget et stigende omfang siden kommunismens sammen­brud. Officielt betyder en “humanitær intervention”: indgriben til beskyttelse af de elementære menneskeret­tigheder. Officielt er de militære enheder, der optræder under FN’s blå flag bemyndiget til at fungere som en slags verdenspoliti, der skal sikre opretholdelsen af menneskerettighederne. Men realiteten er ofte en helt anden.

Lad mig blot nævne tiårets vel mest plastiske eksempel: Den aktion, der blev indledt den 9.december 1992 ved daggry på stranden ud for Mogadishu – efter at CNN, CBS, ABC og NBC havde fået fem dage til at stille deres udstyr op på stedet, så landsætningen af 30.000 amerikanske marineinfanterister kunne serveres direkte til hver eneste ophidset familie og redaktions­sekretær verden rundt – drejede sig angiveligt om at standse sulten i Somalia. Som følge af en langvarig borgerkrig (kombineret med uheldige klimatiske omstændig­heder) var i hund­redetusindvis af soma­liere truet på deres ele­men­tære ret til livet. Nu ankom FN-soldaterne for at sikre skibshavne, lufthavne, fødevare-distributionscentre, kon­vojer og i det hele taget muliggøre en storstilet nød­hjælpsind­sats.    

Men de ankom også med en karakteristisk ideologisk bagage: “Vi er her for at genopbygge den demokratiske nation”, erklærede FN’s særlige udsending, den pensio­nerede general J.T.Howe. Hvid tale for de nødlidende somaliere, hvis samfund gennem århundreder havde været bygget på en klanstruktur uden særlig respekt for idea-lerne i Europas og Nordamerikas borgerlige revolu­tio­ner. Allerede i løbet af den første måned indledte admiral Howe opbygningen af et selvstændigt rets­system og et selvstændigt politikorps, helt uden deltagelse af de lokale somaliske myndigheder, endsige repræsentanter for klanerne. FN-styrkerne optrådte og blev opfattet som en besættelseshær. Deres sammenstød med somalierne blev stadig mere hadefulde og forsmæde­lige. Det samme kan siges om styrkernes indre demoralisering. Til sidst blev soldaterne trukket hjem, ikke fordi deres mission var fuldbyrdet, men i realiteten fordi de udgjorde en slagen hær.

Der er ingen grund til at repetere de mange flor-omvundne taler og idealer, med hvilke diverse rege­rings­repræ­sen­tanter og FN-officials ledsagede disse soldater på deres mission fra udsendelse til hjem­sen­delse. Lad det være nok at konstatere, at hele det gruelige eventyr – som andre af lignende art – blev gen­nem­spil­let i menneskerettig­hedernes navn.

3.

Den Universelle Erklæring om Menneskerettighederne, der blev “vedtaget og proklameret” af FN’s generalforsam­ling i 1948, udsprang helt og holdent af det samme politiske baggrundsmiljø, som den nordvestlige civili­sations velstandsprojekter. Efter krigen mod nazismens barbari blev det magtpåliggende for sejrsmagterne – der uomgængeligt også selv var blevet barbariseret af krigens vold – at identificere, hvad der egentlig havde sejret: hvilket menneskesyn, hvilken samfundsopfattel­se, hvilke poli­tiske visioner, der nu skulle forme frem­skridtet.

 Menneskerettighedserklæringen blev til som en del af dette ‘identitetsarbejde’. Som Poul la Cour bemærke­de allerede i 1955: “Baglæns vilde man finde ud af og nedtegne de ideale Bevæggrun­de, som havde drevet Verden ud i den hæsligste af alle Krige. Men det vil ogsaa sige, at man for en Del lige­frem maatte skabe disse Bevæggrunde, som i hvert Fald ikke alle havde været bevidste, mens Vaabnene talte. Menne­skerettig­hedser­klæringen er følgelig i lige saa høj Grad et Løskøbel­sesforsøg fra Fortiden som en direkte Plan for en kommende Fremtid. Jeg tror, det er nødven­digt at holde sig dette for Øje, hvis man helt skal forstaa Erklærin­gens Uformelighed og det Forhold, at saa for­bavsende faa Mennesker kender dens Tekst i alle Enkelt­heder. Man kunde simpelthen ikke vaske sig ren nok, ikke finde tilstrækkeligt mange Ord til det, fordi man – mens man opgjorde sig sin Vilje til Fremtid – var indspundet i og begravet i Fortid.”[2]

I væsentlige henseender var dokumentet en videre­førelse af tilsvarende erklæringer tidligere i den vestlige Oplysningsbevægelses politiske historie: Bill of Rights, der blev vedtaget af det engelske parlament i 1689, den amerikanske Declaration of Independence fra 1776 og den franske revolutions Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fra 1789. Men på to afgørende punkter adskiller FN-erklæringen sig fra alle sine forgængere.

Det ene er dens fordring på at være global. Den kalder sig en Verdenserklæring, hvilket betyder, at den skal omfatte alle klodens milliarder af mennesker, fra Sibiriens inuitter til de raceblandede konglomerater i USA’s storbyer, fra Kinas bondebefolkning til Polynesi­ens stammefolk. Erklæringen postulerer et sæt fælles­menneskelige værdier, der gælder på tværs af nation, samfundsindretning, kultur­historie, teknologisk stade o.s.v.

Umiddelbart skulle man vel tro, at et sæt rettig­heder med moralsk gyldighed for en så broget mangfol­dighed af mennesker måtte begrænses til et sæt meget elementære og kortfattede formuleringer. Men nej, og det er det andet punkt, hvor FN-erklæringen adskiller sig fra alle sine forgængere. Den er langt mere om­fattende og ordrig – ikke mindre end niogfyrre for­skellige punkter specificerer et ligeså stort antal “friheds­rettigheder”, der skal gælde alle eksemplarer af menneske­arten.

Til disse hører ikke blot den klassiske naturrets elemen­tære menneskerettigheder – retten til liv, retten til menings- og trosfrihed, retten til lige stilling for loven. Men også de mere omfattende “politiske friheds­rettigheder”, der fra 16- og 1700-tallet blev karak­teristiske for Vestens borgerlige samfund – ejen­doms­rettens ukrænkelighed, retten til at få enhver anklage afprøvet ved offentlig proces, retten til frit at vælge ægtefælle. Hvortil yderligere føjes et sæt “økonomiske og sociale rettigheder”, der ganske tyde­ligt afspejler vort århundredes individualistiske fremskridtsdyrkelse i de liberalistiske og socialisti­ske systemer, der tilsammen havde vundet krigen mod nazismen – retten til arbejde, retten til en tilstræk­kelig levefod, retten til hjælp og behandling under sygdom, retten til betalt ferie.

I 1948 var det så sandelig et optimistisk frem­tidsprojekt for hele jordens befolkning: at alle skulle komme til at leve som menneskene i de moderne industri­samfund. Endnu mere bemærkelsesværdigt er det dog, hvor langt det efter kun 50 år er lykkedes at realisere dette projekt.[3]

4.

Det er en taknemmelig opgave at eftervise, hvordan verdens rigeste og mægtigste stater gennem årene har formået at føre dobbelt bogholderi med disse menne­ske-rettigheder og hele tiden bøje dem under realpoli­tik­kens mere brutale statsræson. Fængslingen af politi­ske afvigere i det tidligere USSR, henrettelserne i USA’s fængsler, den mangeårige internationale støtte til Israel trods mord og fordrivelser af palæstinensere, Frankrigs atomprøve­spræng­ninger i Stillehavet – listen kan forlænges næsten i det uendelige.

Omvendt forekommer det hævet over enhver tvivl, at selve eksistensen af en verdensorganisation, baseret på fælles anerkendelse af elementære frihedsrettigheder, gennem årene har tjent som inspiration og opmuntring for dissidenter og folkelige bevægelser, der på deres plet af jorden har kæmpet for mere menneskeværdige forhold: kampen mod det sydafrikanske apartheidregime, demokratibevægelserne i Central- og Østeuropa, tibeta­nerne og de kinesiske dissidenter o.s.v.

Tvetydigheden kommer af, at menneskerettighederne i FN’s regi er gjort til et erobrende projekt, hvis succes er betinget af, at vores velfærdscivilisation efterhånden gennemtrænger hele verden. Lad mig blot nævne et enkelt eksempel: I september 1995 afholdt FN i Beijing en international kvindekonference, hvor kvin­ders økonomiske og sociale ligestilling blev sat på program­met. I oplæggene til konferencen fra FN’s Ud­viklings­organi­sation UNDP og i en række taler til de forsamlede var hovedkravet til “fremskridt for kvinders menne­skeret­tigheder” en økonomisk selvstændiggørelse af kvinder i alle kulturer. Mand og kone skal udstyres med hver sit kreditkort med “lige købekraft”, mand og kone skal have lige adgang til banklån og bankrådgivere, mand og kone skal dele alle former for husarbejde lige over, kvin­ders husarbejde skal aflønnes i penge (op­gjort til 63 billioner kr på verdensplan!) Og selveste USA’s præsidentfrue, Hilary Clinton, belærte konferen­cens deltagere om, at de levede i undertrykkelse, hvis skilsmisser ikke var en dagligdags sædvanlig ting, dér hvor de kom fra.

Meget kan siges pro et contra dette projekt for kønnenes ligestilling. Men ét er sikkert: dets fore­stilling om et værdigt og lykkeligt liv er hverken hentet fra Mexicos Hopi-indianere eller fra Tyrkiets fårehyrder. De er nemlig, i henhold til vores frem­skridstreli­gion, “underudviklede”.

5.

Mange politologer og idéhistorikere har i lærde afhand­linger kunnet føre de elementære menneskerettigheder tilbage til vor kul­turs tidligste rødder – til den stoiske filosofi i Hellas og Rom og til kristendommens Nye Testamente.[4] Jeg skriver elementære, for “retten til arbejde” og “retten til betalt ferie” kan naturlig­vis aldrig være menneskerettigheder, kun politiske ideologier. Men selv de elementære menneskerettigheder kan, som den polske filosof Leszek Kolakowski for nylig sagde i en interviewsamtale med mig, aldrig erstatte den kristne tanke om personen som uerstattelig; sker det alligevel, vil resultatet være et ‘samfund’ mærket af alles krig mod alle.

Med lidt god vilje kan vi imidlertid godt fore­stille os et begreb om menneskeret, der er fælles for alle kulturer til alle tider. Det er den menneskeret, der opstår, så snart det ene menneske slutter sig sammen med det næste og derved bliver et led i en familie, en gruppe, en stamme, et fællesskab, et sam­fund. I samme øjeblik opstår nemlig et ansvar for helheden. Hvad betyder dette? Det betyder, at vores menneskeret­tigheder ikke begynder med vores friheder, men med vores forbindelse med hinanden. Med Poul la Cours ord har vi alle ret til at bære ansvar. “Ingen af de Fri­heder, vi finder umistelige, har nogen som helst Værdi for Menneskelivet, hvis de ikke udspringer af en op­rindelig Bundethed.”

Går vi til kulturernes ældste tekster, handler menneskeretten ikke om at løsrive den enkelte fra livet ved at udstyre ham eller hende med en række abstrakte friheder, men om at binde den enkelte til livet med et påbud om ansvarlighed. Derfor hed det oprindelige ikke: Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed! Men: Du må ikke slå ihjel!

“De Forenede Nationers Menneskerettighedserklæring taler ikke en eneste Gang om Ansvarlighed, men om ‘duties’, om pligt, og det vil paradoksalt nok sige om Ufrihed. Nej, jeg tror ikke, vi kun har Pligter overfor vores Medmennesker. Saa løsrevne fra dem kan vi ikke være uden selv at sætte vores Menneskelighed over Styr. Vi er derimod stadig og altid forbundet med dem i Ansvarlighed, som blot er et andet Ord for Kærlig­hed.”[5]

Hvorfor kalder Poul la Cour pligt for ufrihed? Fordi pligter kun påkaldes, hvor mennesker ikke er bundet sammen i kærlige fællesskaber. I sådanne fælles­skaber går retten og magten som bekendt hånd i hånd, hvad enten vi taler om Danmark, Somalia eller USA. Når derimod retten og magten går hver på egen hånd, må øvrig­heden formynderisk tøjle alle borgeres krig mod alle. Det kan f.eks. gøres med kreditkort til alle, kvinder såvel som mænd, med betalt ferie til alle, med fjernsyn i alle hjem, med socialpolitiske initiativer og med en “pas­sende blanding af pligter og rettighe­der”.


    [1] Jan Juul Chri­stensen, Henrik Sass Larsen, Hans Stavnsa­ger og Torben Tranæs: Tilbage til Friheden (1996, Forlaget Fremad).

    [2]  Poul la Cour, “Kampen for Menneskerettig­hederne” i Kontakt 1955, nr. 8.

    [3]  Se f.eks. Hans Magnus Enzensberger, “Ufrivil­lig eurocentrisme” i essaysamlingen Vanvittig normal (1990, Gyldendal).

    [4]  Se f.eks. A.P. d’Entrèves, Natural Law (Lon­don 1951. Hutchinson) og Maurice Cranston, What Are Human Rights (New York, 1973. Basic Books).

    [5]  Poul la Cour: op. cit.